Qt Qlable显示网络图片

QT += network

#include <QtNetwork>
#include <QNetworkAccessManager>
#include <QUrl>
#include <QNetworkRequest>
#include <QNetworkReply>  
 
    QUrl url("http://xvbin.com.cn/wp-content/uploads/2017/11/mmexport1504823224295-300x300.jpg");
    QNetworkAccessManager manager;
    QEventLoop loop;

    // qDebug() << "Reading picture form " << url;
    QNetworkReply *reply = manager.get(QNetworkRequest(url));
    //请求结束并下载完成后,退出子事件循环
    QObject::connect(reply, SIGNAL(finished()), &loop, SLOT(quit()));//图片下载完则退出子事件循环
    //开启子事件循环
    loop.exec();

    QByteArray jpegData = reply->readAll();
    QPixmap pixmap;
    pixmap.loadFromData(jpegData);
    ui->label->setPixmap(pixmap); //在QLabel显示图片

qt学习笔记

qt项目路径中不能包含中文

Qt中 QString 和int, char等的“相互”转换
http://blog.csdn.net/ei__nino/article/details/7297791

07_Qt的三大窗口dialog、widget、mainwindow的区别
http://blog.csdn.net/a2604539133/article/details/73920696#一dialogwidgetmainwindow

Qt Creator Designer界面 添加工具栏或菜单栏按钮:
如果看不到动作编辑器界面,就先到控件->视图->选上 Action Editor(动作编辑器),调出动作编辑器界面
在动作编辑器新建动作,其中ShortCut为快捷键;新建动作完成后,直接将相应动作拖动到工具栏或菜单栏。